Opzet project

De archeologische resten op en in de directe omgeving van het eiland bepalen mede de UNESCO-status. Het is daarom belangrijk deze bodemschatten te beschermen en conserveren. Bodemdaling en verdroging vormen een bedreiging voor behoud. Aan de oostkant van het eiland zijn de bodemschatten door herinrichting van het gebied zo’n twintig jaar geleden veiliggesteld. Aan de zuidkant van het eiland is dit nu ook nodig.

De oplossing is gevonden in een combinatie van natuurontwikkeling en toeristisch-recreatieve ontwikkeling van het gebied. Door de huidige landbouwgronden om te vormen naar natuur kunnen we de unieke archeologische waarden in de ondergrondse rivierduin beschermen en conserveren voor de toekomst.

We geven dus een andere invulling, een andere bestemming, aan het werelderfgoedgebied aan de zuidkant: van landbouw naar natuur. Dat doen we met het project Nieuwe Natuur Schokland. Een nieuw bestemming die beter past bij de uitdagingen waar het gebied voor staat. Het Flevo-landschap verwerft de gronden. Daarna zorgen we voor een nieuwe inrichting, passend bij de UNESCO-waarden, met kwaliteitsnatuur en belevingswaarde voor de recreant.

Reguliere akkers gaan we omvormen tot weidevogelsgrasland, flora- en faunarijk grasland en biologische akkers met overstaand gewas. [Foto: Martien Hoogebeen]
Reguliere akkers gaan we omvormen tot weidevogelsgrasland, flora- en faunarijk grasland en biologische akkers met overstaand gewas. [Foto: Martien Hoogebeen]
Projectgebied, oostelijk van de Palenweg, met links bij de bomenrij het voormalige eiland. [Foto: Martien Hoogebeen]
Projectgebied, oostelijk van de Palenweg, met links bij de bomenrij het voormalige eiland. [Foto: Martien Hoogebeen]

Vooral bij de zuidpunt van Schokland zal de bodem natter worden. Dat is nodig om de bodemschatten in de ondergrondse rivierduin te houden. Dichterbij de dijk zijn natuurinclusieve akkers gepland, met regeneratieve landbouw die bijdraagt aan de natuurdoelstellingen.

Afgesproken is dat de vernatting van het zuidelijke deel van het werelderfgoed niet mag uitstralen naar de omliggende landbouwpercelen. Dit is een technische uitdaging waar we in het project een oplossing voor gaan vinden. De proef met greppelinfiltratie (2021) heeft hiervoor belangrijke informatie opgeleverd. Het inrichtingsplan moet dus zowel de ondergrondse rivierduin ter plaatse vernatten als ruimte bieden aan natuur, regeneratieve landbouw en recreatie.

Nieuwe Natuur Schokland is een gezamenlijk project van Stichting Flevo-landschap en gemeente Noordoostpolder. Hierbij werken wij nauw samen met Waterschap Zuiderzeeland, de provincie Flevoland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Plangebied

Hieronder een afbeelding van het plangebied. Bekijk ook de posters met het schetsontwerp, zoals te zien tijdens de inloopbijeenkomst van 13 december 2022.