Vraag en antwoord

Bodem

Waarom daalt de bodem?

Onder de bovenste kleilaag ligt een veenlaag. Door het huidige (lage) grondwaterpeil klinkt dit veen in en daalt de bodem. Daarmee groeit het risico dat boeren bij het ploegen van hun grond archeologische resten beschadigen.

Water

Het waterschap heeft in haar hele beheersgebied peilbuizen staan. Waarom zijn er voor het plan Nieuwe Natuur 40 extra buizen bij Schokland nodig?

In hele gebied van Zuiderzeeland staan verspreid peilbuizen. Om zo een algeheel beeld te krijgen van de grondwatersituatie. Daarnaast worden peilbuizen gebruikt bij projecten: voor het verzamelen van meer lokale informatie en voor het monitoren van effecten.

Door klimaatverandering wordt het steeds droger. Kost het - bijvoorbeeld in de zomer - niet te veel water om de bodemschatten te beschermen?

Droogte heeft absoluut de aandacht en is daarom onderdeel van het onderzoek naar de waterhuishoudkundige inrichting van het plangebied. Streven is om zo efficiënt mogelijk om te gaan met het beschikbare water.

Archeologisch erfgoed

Waarom kunnen de archeologische resten vergaan, ze blijven toch in de grond zitten?

Het grondwaterpeil volgt de bodemdaling. De archelogische resten kunnen hierdoor ‘droog’ komen te liggen en door dit contact met zuurstof vergaan. Er is door dit proces al een en ander verdwenen.

Waarom ingrijpen?

Als we niets doen, zijn we binnen tien jaar de hele bovenste laag kwijt van het cultuurhistorische verhaal van Schokland. En verliest Schokland mogelijk haar status van Wereld Erfgoed. Door nu in te grijpen en dit stukje landbouwgebied om te vormen tot natuur, kunnen we zoveel mogelijk veiligstellen voor toekomstige generaties.

Waar kan ik meer te weten komen over de archeologie van Schokland?

Bezoek Museum Schokland.

Recreatie

Mag ik er wandelen met mijn hond?

Met een hond aan de lijn mag u op alle wegen en paden wandelen. De hond mag nergens los. Ruim ook de poep van uw hond op, dit is beter voor de natuur en prettiger voor andere bezoekers. In het broedseizoen (maart-juli) zijn een aantal paden afgesloten voor alle bezoek. Dat is steeds ter plaatse aangegeven.

Komen er wandel- of fietspaden door het gebied?

Dat is wel de bedoeling. We gaan dit in een latere fase uitwerken.