Tijdlijn

Verloop van het proces

timeline_pre_loader
1. Aanloopfase (afgerond)
Aan de zuidkant van het voormalig eiland dreigden de archeologische bodemschatten te verdrogen. Tegelijkertijd beperkte deze archeologie de ontwikkeling van de landbouw. Behoud van de werelderfgoedstatus vroeg verandering van landgebruik. Dat bood ook kansen voor ontwikkeling van natuur en recreatie. De gemeente Noordoostpolder zocht daarop als siteholder samenwerking met Het Flevo-landschap. Het projectvoorstel van Het Flevo-landschap voor omvorming van agrarisch gebied tot natuur werd in 2014 gehonoreerd door het Programma Nieuwe Natuur (PNN) van de provincie Flevoland voor verdere uitwerking. Het definitieve ontwerpplan kreeg in 2018 steun van PNN en het ministerie van OCW. Daarop werd een integraal plan van aanpak gemaakt en konden de benodigde onderzoeken en gesprekken voor de grondverwerking starten.
2. Betrekken van bewoners (lopend)
Om de zuidrand te ontwikkelen tot natuur moeten we de grond verwerven en de waterstand in het gebied aanpassen. Dat heeft impact op bewoners en gebruikers. We voeren daarom gesprekken en houden informatieavonden. De bezwaren en inzichten nemen we zo goed mogelijk mee in het proces.
3. Verwerving grond (lopend)
De landerijen met archeologische bodemschatten zijn van verschillende eigenaren. Met behulp van de rentmeester van Het Flevolandschap sluiten we met hen een verkoopovereenkomst. De boeren helpen zo mee aan het behoud van werelderfgoed.
4. Monitoring grondwaterstand (start maart 2020)
Om het archeologische erfgoed in de zuidrand te beschermen moet de grondwaterstand lokaal omhoog. In overleg met agrariërs in de omgeving zetten we daarom een meetnetwerk op om de grondwaterstanden in een breder gebied zo goed mogelijk in beeld te krijgen. We plaatsen hiervoor op diverse plaatsen peilbuizen. Over een periode van twee jaar meten we zo de effecten van lokale peilverhoging.
5. Proefproject vernatting (start april 2021)
Het is een uniek project, lokaal vernatten en tegelijkertijd zo min mogelijk in de bodem ingrijpen ter bescherming van de archeologie. We testen daarom onze aanpak eerst op kleine schaal, in een proefproject op grond van Het Flevo-landschap langs de Palenweg.
6. Evaluatie veldproef (voorjaar 2022, afgerond)
Uit de veldproef en de monitoring van de grondwaterstanden moet blijken of lokale bovengrondse vernatting werkt, goed beheersbaar is en geen uitstralingseffecten heeft.
7. Maken inrichtingsplan (winter 2022-2023)
Hoe gaan we veranderingen inpassen in het landschap? Het ontwerp houdt rekening met de Unesco-waarden en sluit aan de omgeving. Betrokkenen in de omgeving kunnen op onderdelen participeren.
8. Bestemmingsplanprocedure
Als de gronden voor nieuwe natuur verworven zijn, er een ontwerp ligt en het waterschap haar fiat heeft gegeven voor de waterhuishoudkundige maatregelen, start de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan. Want de functie wijzigt van agrarisch naar natuur.
9. Uitvoering
Als het bestemmingsplan definitief is gewijzigd en het werk is aanbesteed kan de inrichting beginnen. We informeren de omgeving dan natuurlijk ook over wat dit voor hen betekent. Als het klaar is, is dat wel een feestje waard. Dan kunnen we van nieuwe natuur én een beter schermd werelderfgoed gaan genieten!

Vragen?