Tijdlijn

Verloop van het proces

timeline_pre_loader
1. Aanloopfase (afgerond)
Aan de zuidkant van het voormalig eiland dreigden de archeologische bodemschatten te verdrogen. Tegelijkertijd beperkte deze archeologie de ontwikkeling van de landbouw. Behoud van de werelderfgoedstatus vroeg verandering van landgebruik. Dat bood ook kansen voor ontwikkeling van natuur en recreatie. De gemeente Noordoostpolder zocht daarop als siteholder samenwerking met Het Flevo-landschap. Het projectvoorstel van Het Flevo-landschap voor omvorming van agrarisch gebied tot natuur werd in 2014 gehonoreerd door het Programma Nieuwe Natuur (PNN) van de provincie Flevoland voor verdere uitwerking. Het definitieve ontwerpplan kreeg in 2018 steun van PNN en het ministerie van OCW. Daarop werd een integraal plan van aanpak gemaakt en konden de benodigde onderzoeken en gesprekken voor de grondverwerking starten.
2. Betrekken van bewoners (lopend)
Om de zuidrand te ontwikkelen tot natuur moeten we de grond verwerven en de waterstand in het gebied aanpassen. Dat heeft impact op bewoners en gebruikers. We voeren daarom gesprekken en houden informatieavonden. De bezwaren en inzichten nemen we zo goed mogelijk mee in het proces.
3. Verwerving grond (lopend)
De landerijen met archeologische bodemschatten zijn van verschillende eigenaren. Met behulp van de rentmeester van Het Flevolandschap sluiten we met hen een verkoopovereenkomst. De boeren helpen zo mee aan het behoud van werelderfgoed.
4. Monitoring grondwaterstand (start maart 2020)
Om het archeologische erfgoed in de zuidrand te beschermen moet de grondwaterstand lokaal omhoog. In overleg met agrariƫrs in de omgeving zetten we daarom een meetnetwerk op om de grondwaterstanden in een breder gebied zo goed mogelijk in beeld te krijgen. We plaatsen hiervoor op diverse plaatsen peilbuizen. Over een periode van twee jaar meten we zo de effecten van lokale peilverhoging.
5. Proefproject vernatting (start april 2021)
Het is een uniek project, lokaal vernatten en tegelijkertijd zo min mogelijk in de bodem ingrijpen ter bescherming van de archeologie. We testen daarom onze aanpak eerst op kleine schaal, in een proefproject op grond van Het Flevo-landschap langs de Palenweg.
6. Maken inrichtingsplan
Terwijl het monitoringsprogramma loopt, werken we het inrichtingsplan verder uit. We ontwikkelen 52 hectare weidevogelgrasland en ruim 100 hectare flora- en faunarijk grasland. Veel soorten planten en dieren die het moeilijk hebben vinden hier dan een belangrijk leefgebied, waaronder weidevogels, amfibiƫn en insecten zoals vlinders en libellen. We maken de nieuwe natuur ook beleefbaar voor bezoekers, op een manier die past bij de status van Werelderfgoed en de inrichting van de Noordoostpolder.
7. Evaluatie monitoring grondwaterstand (verwacht 2022)
Uit de metingen en berekeningen van de grondwaterstanden moet blijken of het waterpeil goed te beheersen valt. Als uit het onderzoek blijkt dat we op verantwoorde wijze het grondwaterpeil lokaal kunnen aanpassen dan wordt bekeken of Waterschap Zuiderzeeland een nieuw peilbesluit moet nemen. Zo ja, dan wordt daarvoor de reguliere procedure voor vaststelling van een nieuw peilbesluit gevolgd.
8. Bestemmingsplanprocedure
Als de gronden voor nieuwe natuur verworven zijn en het Waterschap Zuiderzeeland duidelijkheid heeft over het effect van lokale peilverhoging, dan start de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan. Dit om ook formeel de omzetting van landbouwgrond in natuur te regelen. Dit verloopt via de reguliere procedure [verwijzing opnemen naar pagina met standaarduitleg op website gemeente of andere instantie).
9. Uitvoering
Over de daadwerkelijke uitvoering kunnen we pas meer zeggen als het inrichtingsplan klaar is, een evenuteel peilbesluit is genomen, het bestemmingsplan definitief is gewijzigd en de aanbestedingsprocedure afgerond. We informeren dan iedereen over de te verwachten werkzaamheden. En dan kunnen we daarna allemaal genieten van de nieuwe natuur en het besef dat we ook hier samen goed zorgen voor Werelderfgoed Schokland.

Vragen?